Voltaweg 29A 6101XK Echt
0475-781 781
06-51826450
coxaanhangwagens@gmail.com

Privacy Policy

Privacyverklaring

Cox Aanhangwagens, gevestigd Voltaweg 29A, 6101 XK Echt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Cox Aanhangwagens
Voltaweg 29A
6101 XK Echt
Telefoon: 06 – 51 82 64 50
Website: https://www.coxaanhangwagens.nl / https://cox-aanhangwagens.nl
E mail: info@coxaanhangwagens.nl / coxaanhangwagens@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Cox Aanhangwagens verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@coxaanhangwagens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cox Aanhangwagens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aangaan van een overeenkomst
 • Het maken en versturen van facturen en van uw betaling hiervan
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten te leveren.

Cox Aanhangwagens verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk is verplicht en toegestaan, zoals bv gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cox Aanhangwagens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cox Aanhangwagens) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cox Aanhangwagens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
De wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Dit is de fiscale bewaarplicht voor ondernemers.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cox Aanhangwagens verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cox Aanhangwagens blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cox Aanhangwagens gebruikt cookies of vergelijkbare technieken:

 • om de website goed te laten werken of gebruikersvriendelijker te maken.
 • om een online dienst te leveren die u zelf hebt aangevraagd.
 • om beter inzicht te krijgen in bezoekgedrag (geanonimiseerd/zonder klantgegevens).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cox Aanhangwagens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@coxaanhangwagens.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cox Aanhangwagens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@coxaanhangwagens.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hiervoor met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan willen wij u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.